Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING HOLLAND FRESH GROUP DEELNAME NL
COLLECTIEF PAVILJOEN

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Deelnemer: een in Nederland gevestigde (rechts)persoon met een afzetmarkt in of vanuit
Nederland waarvan de activiteiten verband houden met de AGF-industrie, die met HFG in
contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten Deelnameovereenkomst of met HFG
een Deelnameovereenkomst heeft gesloten;
Deelnameovereenkomst: een overeenkomst tussen HFG en de Deelnemer met betrekking
tot de deelname in een NL Collectief Paviljoen;
HFG: Stichting Holland Fresh Group, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan
het adres (2719 EE) Louis Pasteurlaan 6 in Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 61180211, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
NL Collectief Paviljoen: een onbepaald en telkens verschillend aantal vierkante meters op
de desbetreffende Vakbeurs voor in Nederland gevestigde (rechts)personen met een
afzetmarkt in of vanuit Nederland, waarvan de activiteit wordt geacht verband te houden met
de AGF-industrie;
Partij: HFG of Deelnemer afzonderlijk;
Partijen: HFG en Deelnemer gezamenlijk;
Vakbeurs: een door de Vakbeursorganisator georganiseerde grootschalige tentoonstelling
waar verschillende (rechts)personen uit de AGF-industrie hun producten en diensten kunnen
presenteren;
Vakbeursorganisator: een natuurlijk of rechtspersoon die met HFG een contract heeft
gesloten met betrekking tot het huren van het NL Collectief Paviljoen.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, de
Deelnameovereenkomst en andere overeenkomsten, alsmede op alle overige
rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband.
2.2 Als de Deelnameovereenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Algemene
Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Deelnameovereenkomst.
2.3 Bij strijd tussen, dan wel onduidelijkheid over, vertalingen van de tekst van de Algemene
Voorwaarden, prevaleert steeds de tekst van de in de Nederlandse taal opgestelde
Algemene Voorwaarden.
2.4 HFG behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de
Deelnameovereenkomst te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene
Voorwaarden is automatisch van toepassing op iedere Deelnameovereenkomst, zodra deze
door HFG kenbaar is gemaakt.

Artikel 3: Inschrijving NL Collectief Paviljoen en totstandkoming Deelnameovereenkomst
3.1 Een Deelnameovereenkomst komt uitsluitend tot stand nadat HFG een positief besluit heeft
genomen over de deelname van Deelnemer en dit door HFG aan Deelnemer schriftelijk is
bevestigd en Deelnemer dit besluit ondertekend heeft geretourneerd aan HFG.
3.2 HFG beoordeelt of een Deelnemer kan worden toegelaten tot het NL Collectief Paviljoen en
daarmee aan Deelnemer een aantal vierkante meters binnen het NL Collectief Paviljoen kan
worden toegekend. Een (rechts)persoon kan enkel worden toegelaten als Deelnemer indien
de activiteiten van de beoogde Deelnemer verband houden met de AGF-industrie en/of het
thema van de betreffende Vakbeurs en nadat schriftelijk een compleet ingevuld en
deelnameformulier daartoe tijdig is ingediend bij HFG, die vervolgens over de deelname een
besluit neemt.
3.3 HFG behoudt zich het recht voor de inschrijving van Deelnemer te weigeren en kan
aanvragen afwijzen die niet worden geacht deel uitmaken van de industrie en/of thema’s
waarop de Vakbeurs betrekking heeft en die derhalve niet geschikt zijn voor de doeleinden
van de Vakbeurs. Aanvragen kunnen ook worden afgewezen wegens plaatsgebrek, indien
redelijkerwijs te verwachten is dat de Deelnemer niet daadwerkelijk zal (willen) participeren
op de Vakbeurs, deelname de belangen van HFG, andere Deelnemers of de
Vakbeursorganisatie zal schaden, de Vakbeursorganisatie deelname van de Deelnemer
afwijst en/of wanneer aanvragen na de vastgestelde termijnen worden ingediend. HFG zal
de beoogde Deelnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen. In dat geval is geen
Deelnameovereenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4: Deelname aan en toewijzing binnen NL Collectief Paviljoen
4.1 Een Deelnameovereenkomst houdt in dat de Deelnemer, tegen betaling van de
deelnamekosten, zal participeren in het NL Collectief Paviljoen op de desbetreffende
Vakbeurs.
4.2 Deelname is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Deelnemer is niet gerechtigd zijn
inschrijving of deelname aan een derde over te dragen.
3 van 6
4.3 HFG bepaalt de toewijzing van de plaatsen binnen het NL Collectief Paviljoen. HFG kan
voorwaarden verbinden aan toewijzing van deze standplaatsen.
4.4 Toewijzing van standruimte door HFG is bindend. HFG behoudt zich het recht voor nadien
wijzigingen aan te brengen.
4.5 Deelnemer verplicht zich door totstandkoming van de Deelnameovereenkomst, gebruik te
maken van de door HFG gecontracteerde standbouwpartner voor het NL Collectief Paviljoen,
zowel voor basisstandbouw als voor het interieur van de standbouw.

Artikel 5: Deelnamekosten, facturering en betaling
5.1 Betaling van de deelnamekosten door Deelnemer dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
5.2 Onder deelnamekosten wordt verstaan alle door Deelnemer aan HFG verschuldigde kosten
in verband met zijn deelname aan NL Collectief Paviljoen op de desbetreffende Vakbeurs en
eventueel een voorschot op de ten behoeve van Deelnemer door HFG te betalen extra’s. De
deelnamekosten voor de Deelnemer zijn mede afhankelijk van het aantal vierkante meters
dat aan Deelnemer in het NL Collectief Paviljoen wordt toegekend door HFG.
5.3 In de deelnamekosten zijn uitdrukkelijk niet inbegrepen reis- en verblijfskosten van
Deelnemer en haar ondergeschikten, inrichting van de standplaats van Deelnemer binnen
het NL Collectief Paviljoen zoals (extra) meubilair, koelmeubel, keukeninrichting, AVmiddelen, tekst en visuals en (extra) logo vermelding, (extra) verlichting, eigen
internetaansluiting, aansluiting water aan- en afvoer plus verbruik, aansluiting elektra en
verbruik en overige bijzondere voorzieningen, stand hulpen en dergelijke, tenzij hierover
schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
5.4 HFG is gerechtigd onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet door HFG toe te
rekenen oorzaak (zowel voor aanvang, gedurende als na afloop van de Vakbeurs), door te
berekenen aan Deelnemer. Onvoorziene kosten zijn kosten die bij het aangaan van de
Deelnameovereenkomst door HFG niet waren voorzien. HFG stelt Deelnemer altijd op de
hoogte van de onvoorziene kosten. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 30 dagen
na factuurdatum, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.
5.5 Bij niet tijdige betaling van enig aan HFG verschuldigd bedrag, dan verkeert Deelnemer op
grond van artikel 6:83 sub a BW van rechtswege in verzuim. HFG hoeft Deelnemer daar dus
niet voor in gebreke te stellen. Over de periode waarin Deelnemer in verzuim verkeert, kan
HFG de wettelijke handelsrente in rekening brengen. Daarnaast heeft HFG het recht de
Deelnameovereenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te ontbinden of op te
zeggen, dit naar keuze van HFG. In een zodanig geval blijft Deelnemer gehouden de
volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan HFG verschuldigde kosten integraal te
voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of
geleden schade in welke zin dan ook terzake de beëindiging van de
Deelnameovereenkomst.
5.6 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die HFG maakt omdat Deelnemer zijn
betalingsverplichtingen of andere verplichtingen die Deelnemer op grond van de
Deelnameovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden heeft niet nakomt, komen voor
rekening van Deelnemer.

Artikel 6: Opzegging Deelnameovereenkomst
6.1 HFG behoudt zich te allen tijde het recht voor het NL Collectief Paviljoen geheel dan wel
gedeeltelijk te annuleren. Dit houdt in dat de Deelnameovereenkomst met onmiddellijke
ingang wordt beëindigd door middel van opzegging, zonder dat HFG aansprakelijk is voor
eventuele schade en verliezen van Deelnemer of ander nadeel door Deelnemer
dientengevolge geleden.
6.2 HFG heeft tevens het recht de Deelnameovereenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen indien Deelnemer door Vakbeursorganisator wordt geweigerd op de Vakbeurs,
zonder dat HFG aansprakelijk is voor eventuele schade en verliezen van Deelnemer of ander
nadeel die Deelnemer dientengevolge heeft geleden.
6.3 HFG heeft tevens het recht de Deelnameovereenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen indien de Vakbeurs door Vakbeursorganisator wordt geannuleerd, zonder dat HFG
aansprakelijk is voor eventuele schade en verliezen van Deelnemer of ander nadeel die
Deelnemer dientengevolge heeft geleden.
6.4 Bij opzegging van de Deelnameovereenkomst door HFG, zoals bedoeld in artikelen 6.1, 6.2
en 6.3 blijven de op dat ogenblik reeds gemaakte kosten voor aangegane verplichtingen door
HFG ten behoeve van Deelnemer, voor rekening van Deelnemer.
6.5 Bij opzegging van de Deelnameovereenkomst door Deelnemer, is Deelnemer gehouden de
volledige deelnamekosten (100%) en overige verschuldigde bedragen te voldoen aan HFG.
HFG is tevens bevoegd alle overige kosten die zij reeds in het kader van de uitvoering
daarvan heeft gemaakt bij Deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Indien de Deelnemer enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, waaronder tijdige
betaling of enig ander gegeven voorschrift niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is HFG
gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot het
ontzeggen van de toegang tot het NL Collectief Paviljoen, een en ander onverminderd de
verplichting van de Deelnemer tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige
verschuldigde kosten.
7.2 Onverminderd hetgeen in dit artikel bepaald, is HFG slechts aansprakelijk voor directe
schade van Deelnemer ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de
Deelnameovereenkomst. De totale aansprakelijkheid van HFG is te allen tijde beperkt tot
vergoeding van maximaal het door Deelnemer daadwerkelijk betaalde bedrag aan HFG op
het moment van ontstaan van aansprakelijkheid, met een maximum van de overeengekomen
prijs (excl. BTW) ten behoeve van de Deelnameovereenkomst voor de desbetreffende
Vakbeurs.
7.3 HFG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Deelnemer. Onder indirecte schade
wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gevolgschade, gederfde winst,
verminderde goodwill, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten
en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.
7.4 HFG is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de
uitvoering van de Deelnameovereenkomst ingeschakelde derden voor wie zij krachtens de
wet aansprakelijk is.
7.5 De vordering tot schadevergoeding van de Deelnemer is pas opeisbaar nadat de Deelnemer
aan alle betalingsverplichtingen jegens HFG heeft voldaan.
7.6 Tentoonstellingsgoederen van de Deelnemer, overige eigendommen, transport, vertraging,
diefstal, schade van enigerlei aard en verlies daarvan, alsmede persoonlijk letsel zijn NIET
door een verzekering van HFG gedekt. Hiervoor benodigde verzekeringen dienen door de
deelnemer zelf afgesloten te worden.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Van overmacht is sprake als HFG haar verplichtingen uit de Deelnameovereenkomst niet
kan nakomen als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming. Onder overmacht van
HFG wordt in ieder geval verstaan: gebrek aan personeel (bij ingeschakelde derden),
stakingen, storingen in de communicatielijnen, natuurrampen, pandemie, epidemie,
tekortkomingen van toeleveranciers/ partners jegens HFG.
8.2 HFG stelt Deelnemer op de hoogte indien sprake is van een overmachtssituatie. De
nakoming van de verplichtingen wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. HFG is
ook bevoegd de Deelnameovereenkomst op te zeggen, zonder enige vorm van
schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele eigendommen van HFG blijven bij HFG. Deelnemer zal de intellectuele
eigendomsrechten van HFG niet aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om
van intellectuele eigendomsrechten te registeren of anderszins te zijner gunste bescherming
van deze intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen.
9.2 Deelnemer verleent door totstandkoming van de Deelnameovereenkomst HFG het recht de
(merk)naam en logo(‘s) van Deelnemer te gebruiken, echter uitsluitend ten behoeve van
promotie- en advertentiedoeleinden.
9.3 Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde, is HFG verplicht op eerste verzoek van
Deelnemer het gebruik van het betreffende (merk)naam en logo(‘s) te staken. HFG is in geval
van overtreding van het in het vorige lid bepaalde echter nimmer schadeplichtig.
9.4 Deelnemer vrijwaart HFG voor aanspraken van derden als gevolg van inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten van derden door gebruik van (merk)naam, logo’s en/of ander
materiaal van Deelnemer door HFG.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Deelovereenkomst en alle overige rechtsverhoudingen
tussen Partijen, van welke aard dan ook, is Nederlands recht van toepassing.
10.2 De bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag (Nederland), is bij
uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen HFG en Deelnemer kennis te nemen. HFG
mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

HULP NODIG?
NEEM CONTACT OP