Disclaimer

STICHTING HOLLAND FRESH GROUP

Aansprakelijkheid
Stichting Holland Fresh Group heeft bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en
met de grootste zorg gehandeld. Holland Fresh Group is, behoudens opzet of grove schuld van
Holland Fresh Group, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als
gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden
informatie. Holland Fresh Group is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet
beschikbaar zijn van deze website.

Geldigheid van de informatie
Aan informatie welke in enige vorm op deze website wordt aangeboden met betrekking tot
regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend. Europese wetgeving wordt gepubliceerd in het
Publicatieblad van de EU dat te raadplegen is op de website eur-lex.europa.eu. Nationale wetgeving
is gepubliceerd in de Staatscourant en te raadplegen op de website wetten.overheid.nl.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten,
databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de
website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s,
programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan,
berusten bij Holland Fresh Group of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Holland Fresh Group is het u niet toegestaan om
de inhoud van de website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om
normaal gebruik te maken van de website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht.
Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de website (herhaald en
systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

Verwijzingen naar websites van derden
De website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de
websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de
inhoud van deze websites heeft Holland Fresh Group geen zeggenschap. Holland Fresh Group
accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de
inhoud van deze websites.

Klik hier om de disclaimer te downloaden.

HULP NODIG?
NEEM CONTACT OP